skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Deskundig en betrouwbaar!

Saver is hét regionale afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf in West-Brabant. In opdracht van zes gemeenten (Roosendaal, Halderberge, Bergen op Zoom, Rucphen, Zundert én Woensdrecht) halen wij huisvuil op. Daarnaast reinigen we straten en voor Roosendaal en Bergen op Zoom verzorgen we voor deze twee gemeenten ook het sneeuwruimen en strooien bij gladheid. Wij verzorgen veel van deze diensten ook voor bedrijven. Bij deze dienstverlening staan verantwoordelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid centraal.

Bekijk hier onze bedrijfsvideo:

Missie

De missie van Saver is dan ook: Samen zorgen voor een schone leefomgeving, hergebruik stimuleren en het afval zorgvuldig en verantwoord inzamelen en laten verwerken, zodat we grondstoffen zo veel mogelijk kunnen terugwinnen.

Visie

Onze visie is: Saver streeft naar een circulaire leefomgeving waarin we afvalstromen maximaal benutten als nieuwe grondstoffen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Tot de toezichttaak hoort het uitoefenen van de goedkeuring- en instemmingbevoegdheden van de Raad van Commissarissen conform de statuten. Ook staat de Raad van Commissarissen de directie met adviezen terzijde.

De RvC vergadert met directie tenminste 4 keer per jaar en zoveel vaker als de omstandigheden dit vereisen.

De RvC leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna ze voor maximaal nog eens 4 jaar kunnen worden herbenoemd.

In de  RvC van Saver NV hebben de volgende personen zitting:

  • De heer F.A.M. (Frank) van den Heuvel – voorzitter RvC – benoemd 1 januari 2017,  herbenoemd op 1 januari 2021 tot 1 januari 2025.
  • De heer (Gerrit) Mastenbroek – lid RvC – benoemd op 1 maart 2018, herbenoemd op 1 maart 2022 tot 1 maart 2026.
  • Mevrouw (Lieske) van den Bosch – lid RvC op voordracht van OR – benoemd op 1 januari 2022 tot 1 januari 2026.
Back To Top