skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Op deze pagina vindt u de proclaimer van Saver NV, zoals deze beschikbaar is gesteld door Saver NV. In deze proclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt voor commerciële doeleinden of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saver is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Saver NV.

Geen garantie op juistheid

Voor de bedragen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Saver NV te mogen claimen of te veronderstellen.

Saver NV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Saver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar wij via hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze informatie wijzigen, dan vindt u de meest recente versie hiervan op deze pagina.

 

Back To Top